ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

25 August, 2017

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους  ΣΟΧ-6  πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Βασικό τίτλο σπουδών κατηγορίας ΔΕ.
  3. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Αγγλικής Γλώσσας μεταφρασμένο  από Νόμιμο εκπρόσωπο  σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ.
  4. Πιστοποιητικό γνώσεις Η/Υ  επικυρωμένο  για την ειδικότητα με  Κ. Α. 102
  5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την ανακοίνωση (μόνο για τις ειδικότητες που απαιτούνται).
  6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή/και βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
  7. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου με ημερομηνία ισχύος όχι μεγαλύτερη των δύο μηνών, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
  8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων) με ημερομηνία ισχύος όχι μεγαλύτερη των δύο μηνών).
  9. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο δεύτερο κεφάλαιο του παραρτήματος, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν.
  10. Τα κατά περίπτωση (π.χ. μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως ακριβώς ορίζονται στην ανακοίνωση.
Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα