Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. Σπηλαίου Περάματος για 10-1-2018

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

05 January, 2018

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία <<Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων>  που θα γίνει  την 10η του μηνός  Ιανουαρίου   του έτους 2018  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Σπηλαίου 19 – Πέραμα) ,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών     για το έτος 2017
 2. Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου 2017 Σπηλαίου Περάματος
 3. Ψήφιση ειδικευμένων πιστώσεων οικ. Έτους 2017
 4. Ψήφιση πιστώσεων που αφορούν οφειλές Π.Ο.Ε. και είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό έτους 2018
 5. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης (τακτοποιητικής έτους 2017) Σπηλαίου Περάματος
 6. Ψήφιση πίστωσης 4.500 € εργασιών <<Συντήρησης και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Μισθοδοσίας – Στατιστικών – ΕΑΠ- και κλεισίματος τριμηνιαίων>> έτους 2018
 7. Ψήφιση πίστωσης 3.500 €  εργασιών καθαρισμού χώρων εισόδου και εξόδου Σπηλαίου  Περάματος και Κέντρου Προβολής
 8. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € προμήθειας  γραφικής ύλης
 9. Ψήφιση πίστωσης 500,00 €    εργασιών  <<Συντήρηση και επισκευή   δικτύου ηλεκτροφωτισμού Σπηλαίου Περάματος>>
 10. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για την εργασία Λογιστή σύνταξης οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017
 11. Ψήφιση πίστωσης 4.500,00 € για τον  εργασία  ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές  της οικ. Χρήσης έτους 2017
 12. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για την  εργασία συντήρησης συστημάτων  διαχείρισης ηλεκτρονικού εισιτηρίου Σπηλαίου Περάματος
 13. Ψήφιση πίστωσης 4.800,00 € για την προμήθεια  λαμπτήρων φωτισμού του Σπηλαίου Περάματος
 14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την διαφημιστική προβολή του Σπηλαίου σε Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς του Σπηλαίου Περάματος
 15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για την διαφημιστική προβολή του Σπηλαίου μέσω διαδικτύου (Ιντερνέτ)
 16. Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € για την διαφημιστική προβολή του Σπηλαίου μέσω  εφημερίδων και περιοδικών
 17. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018
 18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων  οικ. Έτους 2018

Με  την παράκληση των τακτικών μελών αν  απουσιάσουν από την συνεδρίαση   να ενημερώσουν  τα αναπληρωματικά  τους μέλη.

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα