Δήλωση Απορρήτου

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – PRIVACY NOTICE

Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 2020

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει και επεξεργάζεται για το σύνολο των φυσικών προσώπων που αλληλεπιδρούν ή συναλλάσσονται μαζί της και για το λόγο αυτό έχει προσαρμόσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες της, ώστε να είναι σύμφωνες με τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (679/2016) – GDPR. Με την παρούσα δήλωση, το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος επιθυμεί να ενημερώσει, όσους έρχονται σε επαφή μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο (διά ζώσης, ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά, διαδικτυακά) και με οποιαδήποτε ιδιότητα (εργαζόμενοι, πολίτες-επισκέπτες, συνεργάτες και κάθε τρίτο φυσικό πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος άμεσα ή έμμεσα) με ποια ιδιότητα, για ποιο σκοπό και με ποια νόμιμη βάση επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, δηλαδή στοιχεία τα οποία μπορούν άμεσα ή έμμεσα να τους ταυτοποιήσουν, από που λαμβάνει τα δεδομένα, τα κριτήρια με τα οποία καθορίζει τον χρόνο τήρησης των δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί το κάθε φυσικό πρόσωπο να ασκήσει τα δικαιώματά του και την τήρηση σχετικών πολιτικών ασφαλείας, τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που εγγυώνται την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Παρακαλείστε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική και να κατανοήσετε τους όρους αυτής λαμβάνοντας πλήρη γνώση για τα δικαιώματά σας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος επεξεργάζεται δεδομένα των εργαζομένων του, των πολιτών (επισκεπτών), των συνεργατών του φυσικών προσώπων ή των υπαλλήλων τους, των προμηθευτών του, των προσώπων τα οποία κάνουν χρήση της ιστοσελίδας του και της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών λογαριασμών.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος λαμβάνει τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται κυρίως από τα ίδια τα υποκείμενα-φυσικά πρόσωπα. Περαιτέρω μπορεί να λάβει δεδομένα μέσω των συνεργατών-προμηθευτών της, ή μέσω δημοσιευμένων στοιχείων από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Για λόγους που μπορεί να αφορούν ανωτέρα βία ή έννομη υποχρέωση, το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος μπορεί να ζητήσει δεδομένα από δημόσιους φορείς, εφόσον έχει τεκμηριωμένο έννομο συμφέρον και ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος επεξεργάζεται απλά προσωπικά δεδομένα όπως είναι τα δεδομένα ταυτοποίησης, δεδομένα επικοινωνίας, οικονομικά δεδομένα, στοιχεία εκπαίδευσης, στοιχεία προσωπικής κατάστασης κλπ. Επεξεργάζεται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας-βεβαιώσεις αναπηρίας (για μειωμένη κοστολόγηση) και δεδομένα που αφορούν δικαστικές αποφάσεις και ποινικά μητρώα (για διαγωνισμούς προμηθειών, υπηρεσιών κλπ).

Οι λόγοι που το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μπορεί να είναι:

 • Διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού (πρόσληψη, άδειες, μισθοδοσία κλπ).
 • Διαδικασίες διαχείρισης πoλιτών-καταναλωτών (συμβόλαια, εισπράξεις λογαριασμών, διακανονισμοί).
 • Διαδικασίες διαχείρισης συνεργατών/προμηθευτών (συμβάσεις, πληρωμές, παρακολούθηση πορείας έργων, αξιολόγηση υπηρεσιών κλπ).
 • Διαδικασίες επικοινωνίας (αποστολή ηλεκτρονικών λογαριασμών, χρήση ιστοσελίδας, σύστημα διαχείρισης πελατών κλπ).
 • Διαδικασίες, που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία μας μαζί σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, με την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις γενικότερα.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την επεξεργασία των απλών προσωπικών δεδομένων οι νόμιμες βάσεις, σύμφωνα με τις οποίες το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος επεξεργάζεται δεδομένα, μπορεί να είναι:

 • Η συμμόρφωση του φορέα με έννομη υποχρέωση, όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο.
 • Επεξεργασία που είναι απαραίτητη για εκπλήρωση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.
 • Η συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας.

Σε ότι αφορά τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά επεξεργάζονται από το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος βάσει:

 • είτε της ρητής συγκατάθεσής σας,
 • είτε επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από συλλογική συμφωνία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων,
 • είτε επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί
 • είτε επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα,
 • είτε επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω, πλην των περιπτώσεων όπου μπορεί να επιβληθεί η κοινοποίησή τους από τη σχετική νομοθεσία, ή για λόγους προστασίας ζωτικών συμφερόντων προσώπων ή ανωτέρας βίας, οπότε και μπορεί να κοινοποιηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές ή πρόσωπα που νομιμοποιούνται προς αυτό. Σε περίπτωση που το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος χρησιμοποιήσει εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της διασφαλίζει, ότι παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας και μετά την ολοκλήρωση αυτού, για όσο επιβάλλεται από νομικές υποχρεώσεις, που πηγάζουν από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου, ή για όσο υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις και πιθανές νομικές αξιώσεις μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση συγκατάθεσης η επεξεργασία σταματά με την ανάκλησή της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, με την επιφύλαξη της υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις, που θέτει ο Κανονισμός και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας.

1) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, που τηρούμε σχετικά με εσάς. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
 • εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,
 • την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,
 • κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που δεν προέρχονται από εσάς αλλά αποκτήθηκαν μέσω τρίτου.
 • την ύπαρξη διαδικασίας αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας.

2) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν διαπιστωθεί, ότι αυτά είναι ανακριβή ή να συμπληρώσετε τα δεδομένα που τηρούνται αν αυτά είναι ελλιπή.

3) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει κάποιος από τους παρακάτω λόγους:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 • έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • έχετε δηλώσει την εναντίωσή σας στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του εσωτερικού δικαίου στο οποίο υπαγόμαστε
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών.

4) Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει αυτής.

5) Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα σας επεξεργάζονται βάσει συγκατάθεσης ή στα πλαίσια κάποια σύμβασης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

6) Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις εξής περιπτώσεις:

  • εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντί της διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιθυμείτε τον περιορισμό της χρήσης τους,
  • εάν ο σκοπός της επεξεργασίας έχει ολοκληρωθεί αλλά επιθυμείτε τον περιορισμό για λόγους που αφορούν νομικές αξιώσεις,
  • εάν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία κι έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτήν για όσο χρόνο απαιτεί η επαλήθευση του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων που προβάλλετε εσείς.

7) Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε την εναντίωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των σχετικών διατάξεων. Από τη στιγμή που θα δηλωθεί η εναντίωσή σας παύει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

8) Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προς αποτροπή καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο και προς διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους. Διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλειας και διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας ή ανάκαμψης από καταστροφές. Διαθέτει πολιτικές για τη συλλογή τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεστε (εργαζόμενοι, συνεργάτες, πολίτες-καταναλωτές), καθώς και διαδικασίες για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας. H εταιρία δεσμεύει τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της με ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, όπως δεσμεύεται κ αι η ίδια, ενώ έχει ενσωματώσει στις συμβάσεις της με εξωτερικούς συνεργάτες τις επιταγές του άρθρου 28 του GDPR. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ Η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Στα πλαίσια του σκοπού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε χώρες εκτός ΕΕ, ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τα επιμέρους μέτρα προστασίας και τις σχετικές διασφαλίσεις. Για τη χρήση δικτυακών πλατφορμών ή μέσων υπάγεστε περαιτέρω στους όρους αυτών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, για την αίτηση χορήγησης αντιγράφου της πολιτικής της εταιρίας στην οποία υπάγεστε, για ενημέρωση και για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος. Το ΝΠΔΔ Σπήλαιο Περάματος δεσμεύεται να απαντήσει και να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση εντός μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση του αιτούντος εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων ο αιτών θα ενημερωθεί για τους λόγους αυτής εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος. Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητά τους ανά αιτούντα για πιθανή καταχρηστικότητα ώστε να παρέχονται στην ΔΕΥΑ Τρικάλων τα δικαιώματα του αρθ. 12 παρ. 3 του GDPR. Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων γίνεται μόνο γραπτώς με αποστολή σχετικού mail στο  dpospileoperama@ioannina.gr ή με συστημένη επιστολή στην έδρα της επιχείρησης, Σπηλαίου 19, Πέραμα Ιωαννίνων, ΤΚ 45500.  Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (mail, τηλέφωνο, διεύθυνση). Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων, που σας παρέχει ο Κανονισμός, αλλά και γενικότερα, σε περίπτωση ερωτημάτων, διευκρινίσεων και καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς υποστήριξη και συνδρομή. Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα Σπήλαιο Περάματος, Ιωάννινα